Obchodní podmínky

Prodávající, a zároveň Provozovatelkou portálu Fotocesta.cz, je Lenka Dolečková, IČ: 04046277, zapsaná v živnostenském rejstříku, Sp. značka: OŽÚ/393/2015/Pha, místo podnikání Doubrava 77, Loukov 294 11, dále jen Provozovatelka. Pro tuzemsko jsem neplátcem DPH.

Kontakt:
Telefonní číslo: +420728733844
E-mail: info@fotocesta.cz


1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na osoby (fyzické a právnické), jež navštíví nákupní část portálu Fotocesta.cz, který provozuje provozovatelka uvedená v hlavičce těchto obchodních podmínek. Aktuální kontaktní údaje provozovatelky jsou na portále Fotocesta pod záložkou Kontakt.

Předmětem koupě jsou produkty duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jejich jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávající. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z ebooků, knih, návodů, tréninkových programů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Ebookem se rozumí textový soubor ve formátu PDF nabízený prostřednictvím webové stránky www.fotocesta.cz.

2) Způsob objednávky a plnění

Kupující si vybere a objedná produkt či službu z nabídky Fotocesta.cz. Své rozhodnutí stvrdí elektronickou objednávkou. Objednat lze elektronicky, i jinými kanály (telefonicky, osobně).
Zasláním elektronické objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře. Kupující se zavazuje zadat do elektronického formuláře pravdivé a úplné informace, a to jsou: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu, souhlas s Obchodními podmínkami. Cena a způsob platby jej již předvyplněna.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Po odeslání elektronické objednávky dojde kupujícímu na e-mailovou adresu Faktura pro platbu, včetně variabilního symbolu. Kupující uhradí kupní cenu na bankovní účet prodávající, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.

Po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávající, prodávající předá objednané produkty či služby kupujícímu, a to elektronicky (u elektronických produktů), anebo odesláním poštou nejpozději do 15 dní od potvrzení objednávky (u fyzických produktů), čímž poskytne kupujícímu plnění.

Fakturu obdrží kupující po uhrazení platby, a to elektronicky na jím uvedený e-mail.

Pokud kupující po vytvoření objednávky produkt či službu nezaplatí, objednávka bude automaticky stornována 14 dní po vytvoření. Kupující bude informován e-mailem.

3) Cena a platební podmínky

Prodejní část portálu Fotocesta.cz obsahuje informace o produktech, včetně uvedení cen. Cena produktů je konečná, je uvedena v českých korunách, případně EUR. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na portále Fotocesta.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatelky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

U prodeje fyzického zboží prodávající uvádí informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Cenu zboží může kupující uhradit prodávající následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávající. Číslo bankovního účtu prodávající, včetně variabilního symbolu, je uvedeno v zálohové faktuře.
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
  • bezhotovostně platební kartou

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4) Přeprava a dodání fyzického zboží

Prodávající je podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Pokud kupující zásilku od dopravce nepřevezme, dopravce ji po běžné uskladňovací lhůtě vrátí zpět prodejci. Tím kupní smlouva zaniká. Prodávající je v takovém případě oprávněna předmět kupní smlouvy prodat jinému zájemci.

Jakmile prodávající obdrží nepřevzaté zboží, zašle kupujícímu zpět peněžní prostředky na bankovní účet, který ji kupující zašle e-mailem. A to nejpozději do 10 pracovních dní.

Pokud kupující e-mailem poskytne novou lhůtu pro převzetí zboží, prodávající pošle po dohodě zboží znovu, avšak jen v případě, že je zboží skladem. Náklady spojené s opětovnou dopravou hradí kupující.

5) Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má podle platného zákona dle § 1829 odst. 1 zákona, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nebo její část, je prodávající povinna tuto částku vrátit kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy však nelze uplatnit, dle § 1837 odst. 1 zákona, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zejména v případě u smluv na dodání digitálního obsahu (například ebooku), pokud však nebyl dodán na hmotném nosiči. Dále u smluv o dodání zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, a dalších případů uvedených v tomto zákoně.

Odstoupení od kupní smlouvy digitálního i fyzického zboží zašle kupující vždy na adresu elektronické pošty prodávající info@fotocesta.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku. Přiloží zaslanou fakturu a bankovní účet, na který chce zaslat peněžní prostředky.

Kupující je povinen zaslat prodávající zboží zpět nejdéle do 14 dnů po odstoupení od smlouvy zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, jejímž předmětem je koupě digitálního obsahu, zašle prodávající kupujícímu peněžní prostředky na bankovní účet kupujícího.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, jejímž předmětem je fyzický produkt, je kupující povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů po odstoupení od kupní smlouvy vrátit prodávající zakoupené produkty. Lhůta 14 kalendářních dnů začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující zašle produkt/y poštou na adresu místa podnikání prodávající: Doubrava 77, Žďár, pošta Loukov 294 11. Kupující ke zboží přiloží své jméno, e-mail, uvede číslo nákupního dokladu (faktury) a číslo svého bankovního účtu.

Zboží kupující vrátí ve stavu, v jakém jej přebíral – úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním obalu. Pokud není vrácené zboží v původním stavu, nemusí být zákazníkovi vrácena kompletní částka, kterou za něj zaplatil.
Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než jí kupující produkty zašle zpět. Náklady na vrácení produktů zpět prodávající nese kupující.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a prodávající s plněním již začal, uhradí prodávající poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6) Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

7) Ochrana osobních údajů

Provozovatelka se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Provozovatelka má informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na stránce Ochrana a zpracování osobních údajů.

6) Ostatní ujednání

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na portále Fotocesta.cz, kde jsou veřejně přístupné pod odkazem v patičce webových stránek.

Provozovatelka si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat a doplňovat tyto Obchodní podmínky. Takto změněné Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na portále Fotocesta.cz.

Na právní vztahy založené před změnou obchodních podmínek se použijí Obchodní podmínky platné v okamžiku vzniku těchto právních vztahů.

Náklady provozovatelky na použití komunikačních prostředků na dálku nese provozovatelka. Náklady uživatelů webu Fotocesta.cz na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí každý uživatel sám.

Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná veřejnosti.

Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

20. května 2018, Lenka Dolečková, Fotocesta.cz